چهارشنبه 2 آذر 1384

 

- بله؟...

- بله؟؟...

- صداتونو ندارم...

... – الو؟؟؟...

...و با کمی مکث گوشی رو میذاری سر جاش. تااااق...!!

 

« بعد دو ماه، اینکه خودتو راضی کنی به همین چند کلمه شنیدن صدایش کار آسانی نیست!...

...همراه با دلشورهء مدام اینکه نکنه این خط caller id  داشته باشه!!! ...

یاد آن هم کلامی های چند ساعته عجیب چنگ میزند به دلت همراه آهنگ صدایش...چنگ می زند به دلت، به دلت، به بغض گه توی گلویت...»

...

چرا نمی گذره این روزای کثافت؟

چرا نمی گذرررررره؟؟؟؟؟

...