دوشنبه 17 بهمن 1384

 

خدایا، به حق این ماه عزیز ......

آمین!

 

------------------------------------------------------------ 

 

پی نوشت:

جای خالی رو تو پر کن!...