چهارشنبه 16 فروردین 1385

 

بهت نگفتم...

تو نمی دونی.. شایدم هیچ وقت نفهمی...

 اما...

دلم تنگه ...

 آلکوس!

دلم...ت... ن... گ ... ه....