شنبه 16 اردیبهشت 1385

 

و اینچنین است که چشمها شسته می شوند . بی
آنکه حتی خیال تو رهایمان کرده باشد
...

 

---------------------------------------------

 

پی نوشت: تو هیچ وقت عوض نمی شی!!! هیچ وقت...

 

خنده داره که هنوز بعد از حدود چهار سال از یه کامنت این مدلیت می رنجم؟!...

...

نه...تو عوض نشدی و نمی شی...شایدم من...

شایدم ... من...

نمی دونم...ن...م...ی...د...و...ن...م...